АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ- ПЛОВДИВ

Проект CAPBIO4BG

Проектът цели подобряване на изследователския и иновационен капацитет на Аграрен университет- Пловдив в областта на биоикономиката за разработване и изпълнение на научноизследователски и иновационни проекти по биоикономика на регионално, национално, трансгранично и международно ниво.

Карта на предприятията по икономически дейности в България

Изберете бранш / икономическа дейност