За проекта

Цели на проекта

Проектът CAPBIO4BG цели подобряване на изследователския и иновационен капацитет на Аграрен университет- Пловдив в областта на биоикономиката за разработване и изпълнение на научноизследователски и иновационни проекти по биоикономика на регионално, национално, трансгранично и международно ниво.

Проектът CAPBIO4BG ще повиши капацитета за университета за мултидисциплинарно сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите като ключова предпоставка за прилагане на регионални стратегии за биоикономика в България и региона. Аграрен университет- Пловдив ще затвърди позицията си на академичен участник в развитието на инициативи за биоикономика, включително в развитието на център за знания и иновации в областта на биоикономиката в Пловдивска област. Проектът ще популяризира системни и интегрирани подходи за придобиване на научни знания и иновации в областта на биоикономиката и ще изгради капацитета на Аграрен университет- Пловдив като регионален център на знания за биоикономика.

Партньори по проекта

Аграрен университет – Пловдив си партнира с три европейски университета с отлични резултати в областта на биоикономиката: Университет на Болоня, Университет и изследователски център във Вагенинген и Университетски колеж в Дъблин.

Университетът на Болоня и Университетът във Вагенинген са членове на Европейския алианс за биоикономика (EBU), мрежа за високи постижения, посветена на бързия преход към биоикономика, а Университетският колеж в Дъблин има водеща роля в биобазирани иновативни инициативи.

Очаквани резултати

 • CAPBIO4BG ще увеличи потенциала на преподаватели и учени от Аграрен университет- Пловдив и ще формулира изследователска програма и профил за Аграрен университет и неговите партньори в областта на биоикономиката. Фокусът ще бъде върху разработването на нови изследователски проекти в Аграрен университет с водещи партньори и мрежи, в които вече участват по-напреднали университети (биоикономически мрежи, BIOEAST, FOODFORCE, FACCE-JPI и др.)
 • Развиването на концепция за „живи лаборатории“и регионални центрове по биоикономика ще позволи на Аграрен университет- Пловдив да увеличи изследователския потенциал на своите служители, като ги ангажира в реални приложни проекти по биоикономика, за да свърже взаимодействието между науката, бизнеса, институциите и заинтересованите страни.
 • CAPBIO4BG ще позволи укрепване на изследователския профил на Аграрен университет- Пловдив чрез разработване на конкретни идеи за участие в програми „Хоризонт Европа“ и ЕРА-НЕТ.

Очаквани въздействия

 • Повишени научни постижения на Аграрен университет- Пловдив в областта на биоикономиката

  Проектът ще въведе рамка за изграждане на капацитет (CBF) със специфични мерки за повишаване на капацитета на изследователския персонал на Аграрен университет- Пловдив и неговите показатели за ефективност (публикации, изследователски проекти, сътрудничество) в областта на биоикономиката.

  Проектът ще осигури по-квалифициран изследователски персонал със специален екип, провеждащ изследвания в областта на биоикономиката и допринасящ за прилагането на стратегията за биоикономика. Изследователският екип ще може да придобие необходимите ресурси за провеждане на изследователските дейности в рамките на регионални, национални и европейски програми за финансиране.

  Повишената конкурентоспособност на Аграрен университет- Пловдив ще бъде едно от основните въздействия в резултат на проекта, така че да може да се постигне по-голямо социално-икономическо въздействие на регионално, национално и трансгранично ниво. Нещо повече, проектът ще създаде благоприятни условия за иновации в областта на биоикономиката, за да се насърчи кръговото и биологично-базирано социално предприемачество.

 • Подобрен научен профил и привлекателност на Аграрен университет- Пловдив

  На национално ниво проектът ще осигури достъп до институции извън Аграрен университет- Пловдив, за да стимулира сътрудничеството с трите водещи университета на CAPBIO4BG.

 • Повишен капацитет за успешно национално, европейско и международно придобиване на финансиране на научни изследвания

  Проектът ще осигури обучен персонал за управление на научните изследвания в Аграрен университет- Пловдив, който ще може да подкрепя изследователите в техните предложения за финансиране на научни изследвания и да разработва идеи за проекти и да управлява по-големи изследователски програми с международни партньори. Напредналите университети могат да споделят най-добри практики чрез обмен на персонал, семинари и мрежа от научни мениджъри.

 • Въздействие в рамките на Аграрен университет- Пловдив като координираща институция

  CAPBIO4BG ще осигури осезаеми промени в рамките на Аграрен университет- Пловдив, които ще гарантират неговия капацитет и готовност да инициира и приложи върхови изследвания в областта на биоикономиката. Въздействието на тези промени рефлектира в увеличаване на публикациите на изследователите на Аграрен университет в рецензирани и реферирани списания в световните бази данни, участие в споразумения за сътрудничество с бизнеса в иновационни проекти („живи лаборатории“ и най-добри практики), увеличаване на интелектуалната собственост и нови иновативни услуги, които ще насърчат развитието на биоикономиката в България.