Новини и събития

УЧАСТИЕ НА ПРОФ. ПОПОВ НА КОНФЕРЕНЦИЯ BEACON НА ECOMONDO- ИТАЛИЯ

14.11.2022

Конференцията BEACON се проведе на 10 ноември 2022 в рамките на изложението ECOMONDO- Италия

Организатори: Ecomondo Scientific Technical Committee, European Mission A Soil Deal for Europe, Re Soil Foundation 

Според доклада „Грижата за почвата е грижа за живота“, публикуван от Европейската комисия през 2020 г., 60-70% от всички европейски почви са нездравословни поради настоящите практики на управление, замърсяване, урбанизация и последиците от изменението на климата: по-конкретно, 25% от почвите в Южна, Централна и Източна Европа са изложени на висок или много висок риск от опустиняване, докато днешният процент на повторно използване на почвата е 13%. Приблизителните разходи, свързани с деградацията на почвата в ЕС, надхвърлят 50 милиарда евро/годишно.

Поради тези причини здравето на този ценен невъзобновяем ресурс беше идентифицирано от Европейския съюз като една от 5-те мисии - Сделка за почвата за Европа - стартирана от Комисията, за да адресира науката и иновациите към предизвикателствата, пред които е изправено нашето общество. Почвата става ключов елемент от Зелената сделка за подкрепа на растежа на Европа, насочен към постигане на нулево нетно потребление на почва до 2050 г.

Опазването на почвата допринася за по-нататъшни предизвикателни цели като намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата с 55 % до 2030 г. и постигане на климатична неутралност до 2050 г.

Във все по-несигурен икономически и геополитически контекст, в който Европа и Италия са изправени пред нарастващ недостиг на суровини, възстановяването на здравето на нашите почви, ограничаването на тяхната деградация и потребление ще бъде от решаващо значение за увеличаване на нашата самодостатъчност и подкрепа за индустриалното съживяване на Италия.

Ето защо Националната координационна група за биоикономиката (CNBBSV) към Съвета на министрите, която включва също Министерството на политиките в областта на земеделието, храните и горите – MIPAAF и Министерството на университетите и научните изследвания – MUR, в сътрудничество с ISPRA, CREA и Re Soil Foundation (основана от Университета на Болоня, Coldiretti, Novamont и Torino Polytechnic), стартира в Римини първата конференция на Генералните щати за здравето на почвата- отворено, споделено и съвместно консултативно събитие, което има за цел да определи курса за регенериране на почвата, невъзобновяем ресурс, който е от решаващо значение за осигуряването на живота на Земята, но все повече е изложен на риск.

Ето защо Генералните щати за здравето на почвата възнамеряват да съберат основните национални и международни заинтересовани страни и експерти, за да изготвят програмна платформа, насочена към подпомагане на разработването на италианска стратегия за почвата, чрез анализ на екологичния, икономическия, законодателния и социалния сценарий на добри практики и мултидисциплинарни и мултиакторни съществуващи проекти, които вече дават отговори в тази посока.

Генералните щати за здравето на почвата ще се проведе за първи път на 10 ноември 2022 г. с цел представяне на рамката на европейската политика.

 Проф. Владислав Попов взе участие в панелната дискусия „Изследвания и иновации в селското стопанство: добри практики и предизвикателства” като учен от Аграрен университет – Пловдив, но и като делегат на България в Постоянния комитет по  изследвания в земеделието (SCAR) на Европейска комисия. Останалите участници в дискусията бяха: Проф. Rattan Lal - School of Environment and Natural Resources; Проф. Pedro Berliner - The French Associates Institute for Agriculture and Biotechnology of Drylands; Bram Moeskops - Research & Innovation Manager IFOAM Organics Europe; Проф. David Chiaramonti, Polytechnic University of Turin, Department of Energy, член на Re Soil Foundation.

Проф. Попов изнесе и презентация „Изследвания и иновации в селското стопанство: добри практики и предизвикателства“, с която акцентира върху:

С цел да се отговори на целите на Зелената сделка на ЕС и стратегията Farm2Fork, предизвикателството е как да се препозиционират и интегрират по-ефективно агроекосистемите на ЕС в регионалните биоикономики. Важно е да се прецени дали модерните агро-хранителни системи, базирани на разнообразието и регионалната специализация на храните, са съобразени отново със стратегиите на университетите и изследователските институции. Ролята на институциите за научноизследователска и иновационна дейност трябва да бъде преоценена и техните подходи съответно преработени. Но имат ли необходимия капацитет за научноизследователска и иновационна дейност, за да го приложат?