CapBio4bg

Проектът цели подобряване на изследователския и иновационен капацитет на Аграрния университет в Пловдив (АУП) в областта на биоикономиката за разработване и изпълнение на научноизследователски и иновационни проекти в областта на биоикономика в регионален, национален, трансграничен и международен мащаб.

Партньори по проекта

AU_Logo_217x217

Аграрен университет - Пловдив

Bologna_png

Университетът в Болоня (UNIBO), Италия

wageningen217

Университетът във Вагенинген (WUR), Холандия

university-college-dublin-logo-freelogovector_217

Университетът в Дъблин (UCD), Ирландия

АУП ще затвърди позицията си на академичен участник в развитието на инициативи за биоикономика.

Проектът CAPBIO4BG ще повиши капацитета за мултидисциплинарно сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите като ключова предпоставка за прилагане на регионални стратегии за биоикономика в България и региона.

CAPBIO4BG ще осигури осезаеми промени в рамките на АУП, които ще гарантират неговия капацитет и готовност да инициира и приложи върхови изследвания в областта на биоикономиката. Въздействието на тези промени рефлектира в увеличаване на публикациите на изследователите на АУП в рецензирани и реферирани списания в световните бази-данни, участие в споразумения за сътрудничество с бизнеса в иновационни проекти (‚Живи лаборатории‘ и най-добри практики), увеличаване на интелектуалната собственост и нови иновативни услуги, които ще насърчат развитието на секторите на биоикономиката в България.