За проекта

За проекта

Проектът CAPBIO4BG цели подобряване на изследователския и иновационен капацитет на Аграрния университет в Пловдив (АУП) в областта на биоикономиката за разработване и изпълнение на научноизследователски и иновационни проекти в областта на биоикономика в регионален, национален, трансграничен и международен мащаб.

Проектът CAPBIO4BG ще повиши капацитета за мултидисциплинарно сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите като ключова предпоставка за прилагане на регионални стратегии за биоикономика в България и региона. АУП ще затвърди позицията си на академичен участник в развитието на инициативи за биоикономика, включително в развитието на център за знания и иновации в областта на биоикономиката в Пловдивска област. Проектът ще популяризира системни и интегрирани подходи за придобиване на научни знания и иновации в областта на биоикономиката и ще изгради капацитета на AUP като регионален център на знания за биоикономика.

Очаквани резултати и въздействие

  • CAPBIO4BG ще увеличи потенциала на преподаватели и учени от АУП, и ще формулира изследователска програма и профил за АУП и неговите партньори в областта на биоикономиката. Фокусът ще бъде върху разработването на нови изследователски проекти в АУП с водещи партньори и мрежи, в които вече участват по-напредналите университети (Биоикономически мрежи, BIOEAST, FOODFORCE, FACCE-JPI и др.)
  • Развиването на концепция за ‚живи лаборатории‘ и регионални центрове по биоикономика ще позволи на АУП да увеличи изследователския потенциал на своите служители, като ги ангажира в реални приложни проекти по биоикономика, за да свърже взаимодействието между науката, политиките и заинтересованите страни.

CAPBIO4BG ще позволи укрепване на изследователския профил на AUP чрез разработване на конкретни идеи за участие в „Хоризонт Европа“ и ЕРА-НЕТ.

Очаквани въздействия

  • Повишени научни постижения на АУП в областта на биоикономиката

Проектът ще въведе рамка за изграждане на капацитет (CBF) със специфични мерки за повишаване на капацитета на изследователския персонал на АУП и неговите показатели за ефективност (публикации, изследователски проекти, сътрудничество) в областта на биоикономиката.

Проектът ще осигури по-квалифициран изследователски персонал със специален екип, провеждащ изследвания в областта на биоикономиката и допринасящ за прилагането на стратегията за биоикономика. Изследователският екип ще може да придобие необходимите ресурси за провеждане на изследователските дейности в рамките на регионални, национални и европейски програми за финансиране.

Повишената конкурентоспособност на АУП ще бъде едно от основните въздействия в резултат на проекта, така че да може да се постигне по-голямо социално-икономическо въздействие на регионално, национално и трансгранично ниво. Нещо повече, проектът ще създаде благоприятни условия за иновации в областта на биоикономиката, за да се насърчи кръговото и биологично-базирано социално предприемачество.

  • Подобрен научен профил и привлекателност на АУП

На национално ниво проектът ще осигури достъп до институции извън АУП, за да стимулира сътрудничеството с трите водещи университета на CAPBIO4BG.

  • Повишен капацитет за успешно национално, европейско и международно придобиване на финансиране на научни изследвания.

Проектът ще осигури обучен персонал за управление на научните изследвания в АУП, който ще може да подкрепя изследователите в техните предложения за финансиране на научни изследвания и да разработва идеи за проекти и да управлява по-големи изследователски програми с международни партньори. Напредналите университети могат да споделят най-добри практики чрез обмен на персонал, семинари и мрежа от научни мениджъри.

  • Въздействие в рамките на АУП като координираща институция

CAPBIO4BG ще осигури осезаеми промени в рамките на АУП, които ще гарантират неговия капацитет и готовност да инициира и приложи върхови изследвания в областта на биоикономиката. Въздействието на тези промени рефлектира в увеличаване на публикациите на изследователите на АУП в рецензирани и реферирани списания в световните бази-данни, участие в споразумения за сътрудничество с бизнеса в иновационни проекти (‚Живи лаборатории‘ и най-добри практики), увеличаване на интелектуалната собственост и нови иновативни услуги, които ще насърчат развитието на секторите на биоикономиката в България.