АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ

Проект CapBio4BG

Проектът цели подобряване на изследователския и иновационен капацитет на Аграрния университет в Пловдив (АУП) в областта на биоикономиката за разработване и изпълнение на научноизследователски и иновационни проекти в областта на биоикономика в регионален, национален, трансграничен и международен мащаб.

Карта на предприятията по икономически дейности в България

Изберете бранш / икономическа дейност